Polityka prywatności

Regulamin oraz Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Szparowanie.pl postępuje wobec informacji osobistych,
oraz Materiałów Użytkownika i/lub Klienta. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas świadczenia usług.
Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora.
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
jaką zawiera Użytkownik z Usługodawcą poprzez rejestrację i/lub zlecenie wykonania Usługi przez SZPAROWANIE.PL

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Definicje

1.1.  Sewis - oznacza strony internetowe w domenie www.szparowanie.pl.

1.2.  Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

1.3.  Klient - osoba fizyczna lub prawna, która została zarejestrowana na stronie internetowej i/lub zleciła firmie Szparowanie.pl realizację zamówienia.

1.4.  Szparowanie.pl - osoba prawna, która przyjęła rejestrację i / lub zamówienie, lub która złożyła ofertę poprzedzającą ewentualne zamówienie.

1.5.  Regulamin - jest to cały niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.szaprowanie.pl.

1.6.  Usługa - wykonanie pracy z dziedziny grafiki komputerowej na przesłanych Materiałach.

1.7.  Materiały - zdjęcia, obrazy, szkice, rysunki, plany oraz inne pliki graficzne.

 

 Dane Osobowe

1. Adminostratorem danych osobowych jest Szparowanie.pl.

2. Administrator przetwarzający dane osobowe dokłada szczególnej staranności w celu ich ochrony, tak aby były:

      a. wykorzystywane wyłacznie w celu realizacji zamówień

      b. przetwarzane zgodnie z prawem,

      c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

      d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. W celu realizowania płatności metodą PayU, dane osobowe będą udostępniane PayU SA, która jest również Administratorem Danych Osobowych.

4.  Za wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez prawo, Regulamin oraz niniejszą Politykę Prywatności, Szparowanie.pl nie udostępnia danych osobowych oraz materiałów, dokumentów, plików, zdjęć oraz korespondencji Użytkownika podmiotom trzecim.

5.  Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Serwisu, oświadcza, że:
  a.  są one zgodne z prawdą;
  b.  wyraża zgodę, na przetwarzanie tych danych przez właściciela Serwisu, w celu administracji Kontem, obsługi płatności oraz świadczenia usług w ramach Serwisu;

 

 Materiały

1.  Usługodawca nie wykorzystuje, ani nie udostępnia osobom trzecim, żadnych materiałów przekazanych przez Użytkownika.

2.  Użytkownik, przesyłając materiały do Usługodawcy, oświadcza, że:
  a.  ma pełne prawa do ich wykorzystania;
  b.  ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem.