Regulamin

Regulamin zawiera informacje o prawach i obowiązkach Użytkownika, Klienta i Usługodawcy,
oraz procedury świadczenia Usługi przez Szparowanie.pl.
Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
jaką zawiera Użytkownik z Usługodawcą poprzez rejestrację i/lub zlecenie wykonania Usługi przez SZPAROWANIE.PL

 Definicje

1.1.  Sewis - oznacza strony internetowe w domenie www.szparowanie.pl.

1.2.  Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

1.3.  Klient - osoba fizyczna lub prawna, która została zarejestrowana na stronie internetowej i/lub zleciła firmie Szparowanie.pl realizację zamówienia.

1.4.  Szparowanie.pl - osoba prawna, która przyjęła rejestrację i / lub zamówienie, lub która złożyła ofertę poprzedzającą ewentualne zamówienie.

1.5.  Regulamin - jest to cały niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.szaprowanie.pl.

1.6.  Usługa - wykonanie pracy z dziedziny grafiki komputerowej na przesłanych Materiałach.

1.7.  Materiały - zdjęcia, obrazy, szkice, rysunki, plany oraz inne pliki graficzne.

 Główne postanowienia

2.1.  Właścicielem serwisu internetowego www.szparowanie.pl jest firma Clipping-Online z siedzibą w Londynie. 
Adres: 
30 Craven Close
Hayes UB4 0SB

e-mail: info@szparowanie.pl

adres e-mail dla rozliczeń: faktury@szparowanie.pl

2.2.  Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu stanowi podstawę prawną określającą zasady użytkowania serwisu szparowanie.pl. Korzystając z serwisu akceptują Państwo aktualne postanowienia Regulaminu oraz zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim postanowień. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka Prywatności.

2.3.  Wszelkie porozumienia między firmą szparownie.pl a Klientem poprzez wymianę e-mail stanowią formę umowy. Tym samym stanowią formę prawną w wypadku nieporozumień.

2.4.  Zabronione jest wysłanie zdjęć o treści niezgodnej z Prawem Unii Europejskiej. 

Usługa

3.1.  Szparowanie.pl świadczy usługi z zakresu szparowania, tworzenia ścieżek, fotomontażu, retuszu i szeroko pojętej obróbki materiałów graficznych.

3.2.  Zamówienia można składać korzystając z formularza znajdującego się na stronie szparowanie.pl, oraz drogą elektroniczną na adres mailowy info@szparowanie.pl.

3.3.  Przy składaniu zamówienia Klient jest zobowiązany, do podania w zamówieniu adresu oraz numeru NIP.

3.4.  Szparowanie.pl może odmówić realizacji zamówienia w wypadku naruszenia zasad zawarytch w niniejszym Regulaminie.

3.5.  Klient zobowiązany jest do jak najdokładniejszego opisu zlecenia. W innym wypadku Szaprowanie.pl samo obiera sposób realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zawiera żadnych wymogów dotyczących usług, wystąpią one w standardowo rozumiany sposób – całe tło zostanie usunięte z obiektu. W wypadku konieczności poprawek wynikających z nieprecyzyjnego określenia zakresu usługi, Szparowanie.pl może obciążyć zleceniodawcę dodatkowymi kosztami.

3.6.  Po otrzymaniu każdego zamówienia, Szparowanie.pl sprawdza jego zawartość pod względem zgodności z wcześniejszymi ustaleniami. Klient zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji i przyjęciu zlecenia oraz finalnej cenie. 

3.7.  Klient ma prawo do rezygncji ze zlecenia w wypadku niekorzystnej zmiany ceny w sytuacji opisanej w pkt. 3.6.

3.8.  Gdy zlecenie zostanie zakończone, Szparowanie.pl ponformuje o tym Klienta drogą mailową, jednocześnie wysyłająć fakturę elektroniczną. Możliwe są odstepstwa od tej reguły w wypadku wcześniejszych indywidualnych ustaleń z Kilentem.

3.9.  Dostarczenie gotowych Materiałów do Klienta następuje po otrzymaniu wpłaty. Możliwe jest ustępstwo od powyższej reguły wypadku wcześniejszych ustaleń indywidualnych z Klientem.

 Ceny i Płatności

4.1.  Ceny prezentowane w Serwisie są cenami netto i podawane są w złotych polskich.

4.2.  Cena Usługi uzgadniana jest indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia.

4.3.  Cena Usługi ustalona przed realizacją zamówienia nie ulega zmianie w trakcie jego realizacji. Wyjątek stanowią sytuacje zawarte w punkcie 3.5.

4.4.  Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty serwisu bez uprzedniego powiadomienia Klienta, co nie wpływa na ówczesniej podjęte zlecenia.

4.5.  Termin płatności wynosi 14 dni od wystawienia faktury. 

4.6.  Jeżeli Klient nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie, szparowanie.pl ma prawo do naliczenia odsetek. Odsetki nalicza się zgodnie z art. 481 § kodeksu cywilnego. Wielkość odsetek określona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. 

4.7.  Szparowanie.pl umożliwia dokonanie płatności poprzez przelew bankowy na konto oraz przelew bankowy za pośrednictwem systemów PayU i PayPal. Wszystkie dane niezbędne do realizacji przelewu bankowego Klient otrzyma w mailach po złożeniu zamówienia.

 Czas realizacji

5.1.  Termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Klientem. 

5.2.  Szparowanie.pl może zmienić termin realizacji zamówienia, jeżeli Klient dokona w nim zmian w trakcie jego realizacji.

 Reklamacje

6.1. Z uwagi na rodzaj świadczonej usługi, zwrot pięniędzy nie jest możliwy. Klient zlecając usługę do realizacji, otrzymuje bezpłatnie wykonane zdjęcie przykładowe, którego formę akceptuje dokonując zlecenia.

6.2. W przypadku gdy zlecenie nie zostało zrealizowane zgodnie z umową, zleceniodawca ma prawo do reklamacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@szparowanie.pl opisująć powód reklamacji. Szparowanie.pl zobowiązuje się do naprawy błędu, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami.

6.2. Uwzględniane są reklamacje dokonane w czasie do 7 dni roboczych, po otrzymaniu gotowego zlecenia od Szparowanie.pl

 Własność intelektuala

7.1.  Logo firmy Szparowanie.pl jest znakiem towarowym i nie może być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe nie będące własnością firmy Szparowanie.pl, które są wykorzystywane na stronie są własnością ich właścicieli.

7.2.  W przypadku zalegania z płatnością trwającego dłużej niż 30 dni, Szparowanie.pl staje się właścicielem praw autorskich do przetworzonych Materiałów do czasu uiszczenia płatności.

7.3.  Klient wysyłając zdjęcia do firmy Szparowanie.pl oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w inny sposób kontroluje prawa do swoich zdjęć, a te nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Klient oświadcza i gwarantuje, że takie zdjęcia nie zawierają wirusów oraz spamu. 

7.4.  Klient nie może używać fałszywych adresów e-mailowych, podszywać się pod inną osobę lub podmiot, lub w inny sposób wprowadzać w błąd firmę Szparowanie.pl.

7.5.  Szparowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw autorskich do przesłanych przez zleceniodawcę Materiałów.

 Postanowienia końcowe

8.1.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

8.2.  W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.3.  Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować do Szparowanie.pl korzystając z wybranej formy kontaktu.

dogą e-mailową na adres: info@szparowanie.pl lub faktury@szparowanie.pl lub poprzez kontakt telefoniczny na nr: +48796787979

Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Clipping-online z siedzibą w Londynie pod adresem 30 Craven Close Hayes UB4 0SB, adres e-mail: szparowanie@gmail.com, telefon: +48 796 787 979.

9.2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

 1. Email: szparowanie@gmail.com
 2. Poczta: 30 Craven Close Hayes UB4 0SB London,

9.3. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Do realizacji zlecenia w tym płatności niezbędne jest podanie 
  w przypadku firmy: nazwy firmy, danych firmy takich jak adres oraz NIP. adresu email 
  w przypadku osób fizycznych: danych osobowych jak imię i nazwisko oraz adres email.
  Brak zgody na przetwarzanie powyższych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe.
 2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
 3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

9.4. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  1. Świadczenia usług droga elektroniczną.
   • Rejestracji konta użytkownika.
   • Przesłanie rezalizacji zamówień.
   • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  2. Dokonywania płatności za usługę
   • Wystawiania dokumentów księgowych.
  3. Kontaktu ze Szparowanie.pl
   • Obsługi zgłoszeń.
   • Przyjmowania sugestii.
   • Rozpatrywania reklamacji.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
  4. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.
 2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Szparowanie.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  3. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  4. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
  5. Archiwizacji danych

9.5. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów 
 1. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   1. Dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   3. Usunięcia danych.
    • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .
   4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   5. Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację osoby.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   1. Drogą elektroniczną na adres szparowanie@gmail.com
   2. Na adres: 30 Craven Close Hayes UB4 0SB London,
   3. Pod numerem telefonu: +48 796 787 979
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  4. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
  5. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
  6. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.